Diamant 7a, 3641 XR Mijdrecht
06 3381 8296
info@equineplus.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Dienstverlener -> Equineplus, gevestigd te Gouda.
Dienst -> Masseren van paarden met mogelijk een spierprobleem of onderhoudsmassage; geven van een craniosacraalbehandeling; geven van workshop of clinic; het geven van bewegingsadviezen.
Klant -> De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd
Opdracht -> een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Equineplus in het kader van het welzijn van het paard.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten tussen Equineplus enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Equineplus zijn bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Equineplus gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Equineplus op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Equineplus één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Equineplus aan de klant zal leveren omvat de massage van een paard, geven van clinics en workshops zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
c. Equineplus stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

Artikel 5. Annulering
a. Annulering van een behandeling dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Equineplus 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht, mits er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt. Indien annulering niet of te laat geschied worden de behandelingskosten in rekening gebracht.
b. Annulering van een clinic of workshop. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang vindt restitutie van het cursusgeld plaats, verminderd met 20%. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang (of na aanvang)vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats (u bent 100% van het cursusgeld verschuldigd). Wel behoud u het recht op deelname aan een volgende cursus, binnen een jaar na annulering (tegen betaling van eventuele meerkosten). U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan a.u.b. de gegevens van de vervanger door.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant bij behandeling
a. De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3×3 meter (het liefst afgeschermd) ter beschikking stellen om de behandeling uit te kunnen voeren.
b. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
c. De klant zorgt ervoor dat het paard droog is. Behalve bij post-wedstrijd massage, hierbij moet het paard goed droog gestapt zijn.
d. de klant dient het vervolgadvies qua beweging en training op te volgen.
Artikel 7. Verantwoordelijkheden klant bij clinic of workshop
a. klant dient te zorgen voor een ruimte waar de theorie gegeven kan worden
b. klant dient te zorgen voor een ruimte waar de paarden bij elkaar kunnen staan. Hetzij binnenbak, boxen of wasplaatsen.
c. klant zorgt voor stalling en water voor de paarden.
d. klant zorgt voor eten en drinken voor de deelnemers.

Artikel 8. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd.

Artikel 9. Facturering en betaling
a. De betaling kan contant of via factuur voldaan worden.
b. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Equineplus te betalen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
d. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.
e. Voor workshops en clinics geldt dat de deelname en/of reservering definitief is als de aanbetaling voldaan is

Artikel 10. Aansprakelijkheid
a. Equineplus is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Equineplus kunnen worden toegerekend.
b. Equineplus is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien klant zich niet aan de in artikel 6 genoemd regels houdt.
c. Equineplus is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
d. Equineplus is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.